Jaarbeeld 2019

Voorwoord

Terwijl wij dit voorwoord schrijven, kampen we wereldwijd en in Nederland met de impactvolle gevolgen van de corona pandemie. Alles wordt in het werk gesteld om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen en daarnaast de druk op ons zorgsysteem te hanteren. De impact van deze corona pandemie is enorm, de maatregelen om verspreiding van het virus te controleren zijn ongekend. De gevolgen die dit heeft op de langere termijn zijn grotendeels nog onbekend, dat het heel veel gevolgen zal hebben is een feit. Het jaar 2020 is vermoedelijk heel bepalend voor onze toekomst van ons zorgsysteem. In het Jaarbeeld over 2020 komen we hier uiteraard uitgebreider op terug. Op deze plek is het toch ook goed om terug te blikken op 2019.

 

In 2019 is SGE met veel energie gestart met de uitvoering van een aantal strategische programma’s. Hiermee willen we als organisatie het #anderswerkenindezorg een forse stimulans geven o.a. door digitalisering van zorg, het verder uitbreiden van taakdelegatie en door Eindhovenaren aan wie wij zorg leveren meer instrumenten te geven om zelf regie over hun gezondheid te voeren.

 

Een ander thema dat in 2019 veel aandacht heeft gevraagd, zijn de personele tekorten. Als zorgorganisatie richten we ons hierbij niet alleen op het werven van nieuwe medewerkers (o.a. via de campagne “werkeninhetgezondheidscentrum”) maar ook op behoud van medewerkers. Werkplezier, scholing, ontwikkeling, samenwerking in teams zijn allemaal ingrediënten die helpen bij het behoud van medewerkers. Het is extra belangrijk hier aandacht aan te besteden gelet op de toenemende werkdruk binnen de zorg. Landelijk en regionaal zien we mede hierdoor een grote uitstroom van zorgpersoneel, een ontwikkeling die we willen en moeten keren.

 

Samenwerken met partners blijft onverminderd belangrijk voor SGE, binnen de eigen organisatie, in de wijken en in de regio. De samenwerking met de zorggroepen DOH en PoZoB (DSP) is steviger geworden in 2019 en daarnaast verkennen DOH en SGE een nog intensievere samenwerking.

 

Wat we ook en vooral willen benadrukken: alle verhalen in dit Jaarbeeld staan of vallen met de inzet van en samenwerking tussen onze collega’s. We zijn ontzettend trots dat onze collega’s vanuit alle SGE centra elke dag weer klaar staan voor Eindhovenaren en tegelijkertijd de energie vinden om veranderingen in de zorg te realiseren. Veranderingen die zorgen dat we ook in de toekomst partner in zorg en gezondheid blijven.

 

Pascale Voermans

Ed Berends

Raad van Bestuur

KRACHT

Arbeidsmarkt

We hebben te maken met een zeer lastige arbeidsmarkt. Het moeilijk invullen van vacatures eist zijn tol bij medewerkers en is een belangrijke factor in de werkdrukervaring. Vacatures zijn moeilijk(er) in te vullen waardoor we keuzes maken de zorg op een andere manier vorm te geven. In het voorgaande jaarbeeld hebben we gesproken over professionele ontwikkeling en het opzetten van opleidings- en ontwikkelingsbeleid voor SGE. In 2019 heeft de focus meer gelegen op de individuele ontwikkeling.

 

In dit kader zijn twee verpleegkundig specialisten in opleiding in 2019 gestart bij SGE. Ook is een pilot gestart met een basisarts die als duo met een van onze huisartsen praktijk voert.


In 2020 komt de focus te liggen op het opleiden van doktersassistentes en apotheekassistentes.


SGE heeft zich dit jaar meer dan ooit laten zien tijdens bedrijvenavonden op scholen en congressen, op zoek naar nieuwe collega’s.

Er is in 2019 meegewerkt aan het onderzoek flexwerk in de zorg van VWS. Er is een enquête uitgezet onder SGE medewerkers en waarnemend huisartsen die bij SGE werken. Bij het onderzoek zijn medewerkers van SGE en twee vaste waarneemhuisartsen betrokken. Het onderzoek richt zich op de toenemende en complexer wordende zorgvraag enerzijds en het tekort aan personeel anderzijds. De inzet van flexwerkers neemt toe met de vraag of dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg met bijbehorende hogere kosten. Na een eerste verkenning van het vraagstuk is de onderzoeksvraag voor SGE als volgt geformuleerd: welk toekomstperspectief of scenario kunnen we bedenken om problemen zoals toenemende tekorten en werkdruk bij huisartsen voor te zijn, wat betekent dit voor de samenwerking tussen waarnemers en huisartsen in loondienst?

 

De uitwerking van de oplossingsrichtingen loopt door in 2020.

De Cao Gezondheidscentra is opgezegd en vanaf 1 maart 2019 verlopen. De onderhandelingen over het onderbrengen van medewerkers in aanpalende cao’s zijn nog niet voor alle functiegroepen binnen SGE afgerond. Voor het ondersteunend personeel in de huisartsenzorg en diverse andere functies geldt vanaf juni 2019 de Cao Huisartsenzorg als bindend. De overige groepen, waaronder de huisartsen, apothekers en apotheekmedewerker en overige zorgverleners vallen (nog) onder de nawerking van de opgezegde Cao Gezondheidscentra.

KWALITEIT

Laaggeletterdheid

toegankelijkheid van informatie en deskundigheid van medewerkers

 

Informatie over zorg moet vindbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Dat probeert SGE in stapjes voor haar patiënten te realiseren. Zo is in 2019 aan de website een voorleesfunctie toegevoegd. Op iedere pagina zit een afspeelfunctie, die ook te gebruiken is als mensen alleen een bepaald deel van de tekst willen horen.

 

Verder hebben zo’n 15 medewerkers uit 2 centra een training “Effectief communiceren met laaggeletterden” gevolgd om patiënten, die laaggeletterd zijn, te herkennen en informatie en adviezen beter aan te laten sluiten op het scholingsniveau en het taalniveau van de patiënten.

 

De training heeft veel nuttige tips opgeleverd en inzicht gegeven in het ruime aanbod van Pharos, een organisatie die zich inzet voor gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen.

 

HappyorNot

 

In de apotheken was behoefte om realtime de klanttevredenheid te meten. Dit is gedaan met “HappyOrNot”, een zuil waar een klant de mate van tevredenheid aangeeft door op een smiley te drukken. Deze zuilen worden al op verschillende plaatsen in het land ingezet, bijvoorbeeld op luchthavens om de tevredenheid over de veiligheidsmaatregelen te meten.

 

In de apotheken is gevraagd naar de tevredenheid over de service en een toelichting hierop.

 

De resultaten zijn gelijk beschikbaar, waardoor er ook snel aanpassingen kunnen worden gedaan. Zo kregen we inzicht in de lagere tevredenheid over wachttijden, samenhangend met de bezetting op specifieke momenten over de dag en week. De meting liet gelukkig ook zien dat er veel tevreden patiënten zijn.

 

SAMEN

Samenwerking discipline fysiotherapie

Het wisselen van locatie van een aantal fysiotherapeuten heeft geleid tot minder versnippering in de centra, een beter resultaat en meer energie bij de medewerkers.

 

We zagen in 2018 verschillen tussen de teams fysiotherapeuten van de gezondheidscentra: meer continuïteit in het team leverde een gezonder bedrijfsresultaat op, bij teams die achterbleven zagen we een versnippering van contracten.

 

Hiervoor wilden we graag een oplossing. Eind 2018 hebben twee clustermanagers met alle fysiotherapeuten speeddates gepland. In 15 minuten werd aan iedere fysiotherapeut gevraagd of er behoefte was om van locatie te wisselen en of ze kartrekker wilde worden in een locatie. Een positieve ervaring.

 

De puzzel werd daarna snel gelegd en de nieuwe indeling is aan iedereen voorgelegd, rekening houdend met wensen, contracten en specialisaties.

 

In februari 2019 zijn diegenen die wilden wisselen naar een andere locatie gegaan. Best spannend, want teams zagen er opeens anders uit. Er ontstond een andere dynamiek.

 

In juli hebben we onder alle fysiotherapeuten een evaluatie gehouden. Op een aantal aandachtspunten na, kijkt iedereen tevreden terug op een mooie ontwikkeling en inmiddels betere resultaten.

Sinds enkele jaren hebben SGE en het Catharina ziekenhuis Eindhoven (CZE) de samenwerking geïntensiveerd. SGE overlegt mede namens het samenwerkingsverband van drie eerstelijns zorggroepen (DOH, SGE, PoZoB, samen DSP) met CZE. Doel van de samenwerking is met elkaar stappen te zetten in de “juiste zorg op de juiste plaats”. Omdat dit natuurlijk een heel breed begrip is, hebben we in 2019 met elkaar besloten onze focus vooralsnog te richten op de onderwerpen diabetes, astma, copd, nierfalen. Naast deze onderwerpen is er sprake van regionale samenwerking rondom cardiologische zorg, binnen het NHN (Nederlands Hart Netwerk) Zuidoost Brabant. Overkoepelend thema is het stimuleren van teleconsultatie, zodat de communicatie tussen zorgprofessionals makkelijker wordt. Focus bij alle onderwerpen ligt op het ontwikkelen van een gezamenlijk zorgpad en zorgformularium enerzijds en vervolgens dit zodanig implementeren en blijven uitvoeren dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen: waar mogelijk thuis of binnen de 1e lijn, waar nodig in het ziekenhuis.

 

Naast het samen werken aan verbeteringen en veranderingen in de zorg, houden we elkaar ook goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de eigen organisaties en betrekken we elkaar waar nodig. Zo leren we van elkaar en maken we van “samenwerken” echt een werkwoord. Vanuit de overtuiging dat we, mede gelet op de stijgende zorgvraag, stijgende zorgkosten en krappere arbeidsmarkt, alleen met elkaar de zorg in de regio toegankelijk en betaalbaar houden.

GEZOND

Project LEAN

Eén van de manieren om financieel gezond te zijn en te blijven is focus op efficiënte bedrijfsprocessen. Het is duidelijk dat door krimpende budgetten in combinatie met een tekort op de arbeidsmarkt en een toename aan zorgvraag anders gewerkt moet worden. Hierbij ligt de nadruk op innovatie en verandering van zorgprocessen, maar ook kostenverlaging door efficiënt werken draagt bij aan toekomstbestendig werken.

 

Met de LEAN methode zijn we aan de slag om processen te uniformeren en standaardiseren waardoor verspilling van tijd en middelen wordt verminderd. Ook willen we uiteindelijk meer tijd voor professionals realiseren. In het verleden zijn al stappen gezet binnen SGE en er zijn al LEAN trainingen in een aantal centra gevolgd. In 2019 is de start gemaakt met het uitrollen van LEAN werken binnen de gehele organisatie. De eerste workshops zijn al gegeven en in 2020 krijgt dit een vervolg. Het project wordt enthousiast ontvangen en iedereen die de training volgt ervaart de toegevoegde waarde van LEAN werken. Daarmee is het een speerpunt binnen het strategisch programma Gezond.

Huisvesting is een belangrijk onderdeel van het strategisch programma Gezond. Dit is niet alleen omdat huisvesting na de personeelskosten de grootste kostenpost binnen SGE is, maar ook omdat binnen het huisvestingsbeleid strategische keuzes gemaakt worden die van invloed zijn op de financiële gezondheid van SGE nu en in de toekomst. Binnen de visie van SGE moet de huisvesting bijdragen aan het bieden van geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijken dichtbij de patiënt. Vanuit die gedachte zijn de gezondheidscentra ingericht en wordt ruimte verhuurd aan zorgaanbieders die bijdragen aan deze visie.

 

Om te beoordelen of de huidige vastgoedportefeuille toekomstbestendig is, wordt een strategisch huisvestingsplan opgesteld. Dit plan zal in 2020 gereed zijn. Hiervoor worden alle panden beoordeeld op functionaliteit en staat van onderhoud. Ook wordt gekeken naar de gebruiksmogelijkheden en eventuele verbetermogelijkheden al dan niet door verbouwing of verhuizing. Tot slot worden de huur- en verhuurovereenkomsten doorgelicht en beoordeeld op toekomstbestendigheid en verbetermogelijkheden zodat de huisvesting van SGE blijft bijdragen aan de strategische visie én aan de financiële gezondheid van de organisatie.

VERNIEUWING

#DOESANDERS

SGE heeft zich in de eerste helft van 2019 gebogen over de vraag hoe we ons als organisatie en (zorg)professionals moeten voorbereiden op de nabije toekomst. Steeds meer mensen hebben een chronische zorgvraag en we worden steeds ouder. Tegelijkertijd is er een groeiend tekort aan personeel in de zorg. En uit de praktijk blijkt dat zorg niet altijd aansluit op de zorgbehoefte van mensen. We zullen om deze redenen onze zorg de komende periode moeten vernieuwen, zoals we in de Meerjarenstrategie 2019-2023 hebben vastgesteld als dé focus voor SGE.

 

We willen als SGE, met onze multidisciplinaire en innovatieve focus, kennis en expertise, een unieke plek houden in het zorglandschap in Eindhoven. Dat betekent ook dat we zichtbaar willen blijven in de wijken met onze gezondheidscentra. En daarnaast dat we volop moeten inzetten op ‘anders werken cq. vernieuwen van onze zorg’. Anders en vernieuwend werken is een must! Het gaat hierbij om vormen van taakdelegatie, (zorg)processen waar mogelijk slimmer organiseren, digitaliseren van zorg en nog veel meer.

 

Dit thema “ANDERS WERKEN” stond centraal op de SGE brede bijeenkomst #doesanders op 1 oktober en vormde de aftrap voor de versnelling op dit onderwerp. Een energieke avond waar huisarts Jasper Schellingerhout (Etten-Leur) vertelde hoe we in de huisartsenpraktijk een proces als afspraken maken kunnen digitaliseren. En waar vanuit alle disciplines collega’s op een podium een pitch verzorgden over een relevante vernieuwing. Zie hiernaast een korte sfeerimpressie.

Het aantal inwoners in de wijk Meerhoven neemt nog steeds toe, met bijna 12.000 inwoners ziet ook het gezondheidscentrum het aantal patiënten toenemen. De bezetting van de huisartsen als ook de voorzieningen vragen om andere manieren van werken. Met het team is om deze reden een aantal vernieuwende projecten gestart.

 

In mei 2019 is een Physician Assistant gestart die taken van de huisarts overneemt. Een Physician Assisant is een HBO opgeleide zorgprofessional die een Master heeft gevolgd om bij de huisarts of specialist zorg te bieden aan patiënten. Deze vorm van taakdelegatie zorgt voor een betere verdeling van zorgtaken binnen de praktijk. Ook andere vormen van taakdelegatie worden in het centrum gestart. Zo worden patiënten met een klacht aan het bewegingsapparaat gezien door een fysiotherapeut die daar in is opgeleid (extended scope) en nauw samenwerkt met de huisarts.

 

Naast taakdelegatie heeft het team van SGE Meerhoven alle energie gestoken om patiënten bewust te maken dat de praktijk ook 24/7 digitaal te bereiken is voor het maken van een afspraak of voor het stellen van een zorgvraag via een e-consult. In november hield het centrum een campagnemaand; patiënten kregen thuis via de post uitleg over het online portaal en over de app om contact op te nemen met de huisarts, ze werden uitgenodigd om naar een informatiebijeenkomst te komen en konden voor een digitaal spreekuur bij een assistente terecht voor hulp.

Onderdeel van het thema ‘ANDERS WERKEN’ is ook zorgaanbod omzetten van 1-op-1 begeleiding naar begeleiding in groepsverband. Door deze beweging bereidt SGE zich voor om met de steeds groter wordende zorgvraag, toch de juiste zorg te kunnen leveren aan degene die dat nodig hebben.

Daarbij is stoppen met roken een bewezen effectieve oplossing om in groepsverband uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat SGE actief campagne heeft gevoerd in oktober 2019; “Stoptober bij SGE; doet u mee?”.

 

O.a. door posters, nieuwsbrieven, flyers, wuppies en informatie op de beeldkranten in de wachtkamers is het groepsaanbod “Stoppen met roken” (Sinefuma) bij zowel patiënten die zijn opgenomen in een zorgprogramma als ook bij de zorgverleners zelf onder de aandacht gebracht.

 

Deze aanpak bleek succesvol. In 2018 is er slechts een handjevol mensen doorverwezen naar deze groepstraining, in 2019 waren dat zeker 70 mensen. Data over percentages die ook daadwerkelijk gestopt zijn, zijn helaas nog niet bekend op het moment van schrijven. Wel zien we dat de toestroom naar groepsbegeleiding “stoppen met roken” op gang blijft; er wordt dus ‘ANDERS GEWERKT!’.

Medezeggenschap en toezicht

SGE in cijfers

Social Media

Nawoord en vooruitblik 2020

De focus voor SGE in 2020 ligt op digitalisering van zorg, zorgvernieuwing, zorg op afstand, kortom op #anderswerken. Wenselijk en noodzakelijk, als één van de antwoorden op de krappe arbeidsmarkt en de stijgende zorgkosten.

 

Niemand had kunnen voorzien dat de noodzaak voor verandering met Corona een forse impuls zou krijgen in 2020. Door de wereldwijde maatregelen om de verspreiding van het corona virus te vertragen en af te vlakken, heeft “zorg op afstand” een letterlijke betekenis gekregen. Alle niet-noodzakelijke zorg wordt uitgesteld of vervangen door “zorg op afstand”.

 

De corona crisis heeft een zeer grote impact op Nederland en op ons gezondheidszorgsysteem. Aan flexibiliteit van organisaties en medewerkers wordt het uiterste gevraagd. Bemoedigend is dat we zien dat in tijden van deze bedreiging we met elkaar de zorg en het land zo organiseren dat we de crisis gezamenlijk het hoofd bieden. Op deze manier komen we er weer bovenop met elkaar.

 

Onze waardering voor alle zorgmedewerkers en in het bijzonder onze medewerkers bij SGE is de afgelopen periode alleen nog maar verder toegenomen. Heel bijzonder en waardevol om te zien dat iedereen met veel inzet en veerkracht klaar staat voor onze patiënten en voor elkaar, in deze crisistijden.

 

En rondom de “donkergrijze corona-wolk” is een dun zilvergrijs lijntje te zien, want wat kan er opeens veel op het gebied van “zorg op afstand”. Er wordt volop gebruik gemaakt van de vele online mogelijkheden zoals videoconsulten. En ook patiëntcontacten per telefoon en mail zijn fors toegenomen. Laten we in ieder geval deze effecten van de huidige crisis omarmen en vasthouden. En laten we tegelijkertijd beseffen hoe belangrijk ook het intermenselijke contact is in de zorg. Iets wat momenteel niet vanzelfsprekend is en we daardoor extra gaan waarderen.

 

Ook in deze bijzondere periode werken de mensen van SGE, samen met alle samenwerkingspartners, aan zorg voor Eindhovenaren, zo dichtbij mogelijk.

ONZE DEUR STAAT OPEN

ONZE DEUR STAAT OPEN

www.sge.nl
Meer informatie over SGE en haar gezondheidscentra?
Kijk op www.sge.nl of neem contact op via:
T 040-711 60 00
E info@sge.nl