Jaarbeeld 2018

Voorwoord

In 2018 hebben we als SGE onze speerpunten voor de komende jaren uitgewerkt, samen met onze professionals, patiënten en partners. In diverse bijeenkomsten hebben we inspirerende, boeiende en soms lastige gesprekken gehad over alle ontwikkelingen in de zorg en wat dit betekent voor ons als SGE. Het resultaat is een vernieuwde meerjarenstrategie, waarin centraal staat dat we partner in zorg en gezondheid willen zijn en blijven voor Eindhovenaren. We doen dit met een breed en goed aanbod in de wijk en met aandacht en betrokkenheid voor mensen en hun wensen en mogelijkheden. In dit Jaarbeeld illustreren mooie voorbeelden welke basis we hiervoor al hebben gelegd.

 

Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de zorg, zoals de stijgende zorgvraag en de krappere arbeidsmarkt, ook om veranderingen in de wijze waarop we die partner in zorg en gezondheid zijn. We moeten het idee loslaten dat zorg alleen geleverd kan worden door mensen en vanuit gebouwen. De digitale vormen van zorg nemen bijvoorbeeld in snel tempo toe en door toepassing van allerlei slimme technologieën, is digitale zorg steeds vaker een goed of zelfs beter alternatief. Als SGE zijn we al lang actief rondom vernieuwende vormen van zorg, met ook in 2018 mooie resultaten die in dit Jaarbeeld aan bod komen.

 

Partner in zorg en gezondheid zijn we als SGE ook nadrukkelijk door samenwerking in de regio. Samen met anderen komen we verder, zo hebben we in 2018 samen met zorggroep DOH gekozen voor één huisartsen informatie systeem.

 

Wat we ook en vooral willen benadrukken: alle verhalen in dit Jaarbeeld staan of vallen met de inzet van en samenwerking tussen onze collega’s. We zijn ontzettend trots dat onze collega’s vanuit alle SGE centra elke dag weer klaar staan voor Eindhovenaren en tegelijkertijd de energie mobiliseren om de nodige veranderingen te realiseren. Veranderingen die zorgen dat we ook in de toekomst partner in zorg en gezondheid blijven.


Ed Berends (lid Raad van Bestuur) en Pascale Voermans (voorzitter Raad van Bestuur)

SAMEN

1) Hoe samenwerking het wint

Door vergrijzing neemt het aantal patiënten met een hartaandoening de komende jaren toe. Onze huisartsen werken daarom samen met de cardiologen in de regio in het Nederlands Hart Netwerk (NHN) om de zorg voor hartpatiënten te verbeteren.

 

Samen met de huisartsen van de andere drie zorggroepen en de cardiologen van de vier ziekenhuizen zijn regionaal transmurale afspraken gemaakt voor hartzorg.

We werken volgens de Value-Based Health Care (VBHC) - methode, waarbij het vergroten van de waarde van zorg voor de patiënt voorop staat, op basis van de (medische) conditie van de patiënt en de uitkomsten van behandeling. In 2018 heeft NHN de VBHC prijs gewonnen.

 

In 2018 is hard gewerkt aan het afronden van de afspraken voor hartfalen, atriumfibrilleren, kleplijden en coronairlijden. Met deze afspraken willen we de zorg voor de patiënt optimaal en uniform regelen. De afspraken zijn ondertekend op een symposium en zijn terug te vinden in de regionale app RTA ZOB.

Een gezonde levensstijl voorkomt veel fysieke en mentale problemen. SGE moedigt haar patiënten aan om gezonder te leven. Voor SGE was de vraag of dit een taak is die de SGE centra alleen moeten oppakken of dat we dit samen met aanbieders in de wijk en met bewoners doen.

 

Om die vraag te beantwoorden heeft SGE Strijp haar patiënten uitgenodigd voor een bijeenkomst. Een belangrijke uitkomst was dat samenwerking helpt om een beter en meer duurzaam aanbod op te zetten voor bewoners in de wijk.

 

Eindhoven Vitaal heeft met SGE Strijp vervolgens in 2018 een programma georganiseerd voor wijkbewoners. Het programma bestaat uit 5 workshops rondom gezonde voeding, bewegen en mentale weerbaarheid. Elke maand werden de vorderingen met de deelnemers besproken en nieuwe realistische maanddoelen gesteld.

 

De workshops zijn inmiddels afgerond, maar de deelnemers zijn nog steeds samen actief! Elke week verzamelen 3 wandelgroepen zich bij SGE Strijp om hun ronde te lopen. Bewoners die willen aansluiten zijn welkom. En waar gewenst, zorgt de praktijkondersteuner van SGE Strijp voor positieve ondersteuning.

 

Na Strijp start dit programma ook in de wijk Gestel met o.a. SGE Sibelius. Een nieuw element dat toegevoegd is aan het programma is dat deelnemers zogenaamde ‘Fitcoins’ kunnen verdienen door met hun leefstijl aan de slag te gaan. Ze kunnen deze Fitcoins verzilveren bij lokale aanbieders voor gezonde producten of diensten, zoals groenten of fruit, sportactiviteiten of een dieetadvies.

Gezondheid hangt samen met veel andere dingen zoals zelfredzaamheid, eenzaamheid, stress door schulden en mogelijkheden tot participatie. Het viel onze zorgverleners in de wijk Tongelre op dat een deel van de patiënten de informatie van de huisarts niet voldoende begreep en wist te gebruiken.

 

In onze wijkoverleggen met o.a. andere aanbieders van zorg en welzijn, onderwijs en de gebiedscoördinator van de gemeente hoorden we terug dat dit een breed ervaren probleem was in de wijk; de folder van de apotheek maar ook een ouderbrief van school of een bericht van de woningcorporatie werden niet goed begrepen. En als mensen iets niet begrijpen, vragen ze uit schaamte niet altijd om hulp.


Samen is in 2018 het idee van een Taalpunt ontstaan. In het Taalpunt geven getrainde vrijwilligers persoonlijk advies. Ze zoeken met de bezoeker uit welke cursus het beste past. Of ze verwijzen door naar iemand die ze verder kan helpen met het oefenen van de Nederlandse taal.

Op de locatie SGE de Akkers is sinds september het Taalpunt Tongelre open. Hierin werken Bibliotheek Eindhoven, Lumens, El Ele Zorg, WIJ-Eindhoven, Ster College, de gemeente Eindhoven en SGE samen.

 

KRACHT

1) Een leven lang leren bij SGE

Werken en leren is binnen SGE een belangrijk thema. Om mensen te binden en te boeien aan de organisatie en om mensen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun functies op een waardevolle manier. In 2018 is het Beleid Opleiding & Ontwikkeling herschreven, in samenwerking met alle disciplines, met aandacht voor de professionele ontwikkeling van medewerkers.

 

Het beleid bestaat uit twee delen. Een algemeen meerjarenbeleid en daarnaast per discipline en functie een vertaalslag naar concrete leerbehoeftes en ontwikkelpunten. Onze doelstellingen hierbij zijn onder andere het borgen van bevoegd- en bekwaamheid van medewerkers; medewerkers activeren en bewust maken van het belang van opleiden; het bieden van instrumenten om invulling te geven aan deze behoeften; het leggen van verbinding tussen de organisatiestrategie en opleiding van SGE medewerkers.


Een voorbeeld van scholing in 2018 was een training voor praktijkondersteuners en huisartsen met het consultmodel persoonsgerichte zorg en het bespreken van opgenomen consulten in videofeedbacksessies. En maar liefst zes huisartsen hebben in 2018 de bevoegdheid behaald om samen met drie andere collega’s longfunctiemetingen te beoordelen en hun collega’s te adviseren op het gebied van longzorg.

 

SGE wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor bestaande en nieuwe medewerkers. Nu de professionele ontwikkeling geborgd is ligt de focus voor het komende jaar op individuele ontwikkeling.

De wereld om ons heen verandert snel en daarmee veranderen ook het zorgveld en de zorgprofessies. Om te bouwen aan de zorg van morgen moeten we blijven leren als organisatie, ook door kennis van anderen te benutten. Een sterk leerklimaat is een goede bodem ook voor innovatie.

 

SGE en Fontys zijn in 2018 een Leerwerkplaats gestart waarin zorg, opleiding en onderzoek samenkomen. In september 2018 zijn vijf vierdejaars studenten met veel enthousiasme gestart die 40 weken onderdeel uitmaken van SGE Fysiotherapie. In deze periode maken de studenten praktijkuren, een ondernemingsplan en schrijven ze een afstudeerscriptie bij SGE. Tevens hebben de studenten een belangrijke rol bij de begeleiding van derdejaars studenten.

 

Tijdens de voorbereidingsperiode kwamen we tot een gezamenlijk doel voor dit project: vanuit evidence based werken wordt er binnen de leerwerkplaats gebouwd aan een krachtige lerende organisatie. Zowel student als professional krijgen de kans zich blijvend te ontwikkelen. Dit om de best passende zorg in de praktijk te bieden.

KWALITEIT

KWALITEIT

Kwaliteitsbeleid op maat

 

In 2018 heeft SGE de audit voor NEN-EN 15224 (ISO voor Zorg en Welzijn) succesvol doorlopen. SGE toont hiermee aan de kwaliteit systematisch te meten en te verbeteren.


Maar wat is eigenlijk kwaliteit? En vanuit welk gezichtspunt? Landelijk zijn er ontwikkelingen te zien in het denken over kwaliteit. Van steeds minder afvinklijstjes naar persoonsgerichte zorg. Daarbij is de behandelrelatie tussen patiënt en de zorgprofessional het vertrekpunt. Wat is belangrijk voor die patiënt in zijn specifieke situatie? Deze ontwikkeling is het meest duidelijk in de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Immers verreweg de meeste tijd brengt de patiënt door zonder hulpverlener. Wat voegt waarde toe in het leven van die patiënt?


Voor de professional voegt het werken in een lerende organisatie waarde toe. Een werkomgeving waarin positief met fouten wordt omgegaan, waar ruimte is om te leren in een open cultuur, waar regelmatig de vraag “wat is kwaliteit” wordt besproken en waar feedback wordt gegeven.

Kortcyclisch verbeteren: DSP trainingsaanbod

 

Het duurt vaak lang om relevante informatie over hoe patiënten onze zorg ervaren, via gevalideerde vragenlijsten te verzamelen en te analyseren. Daarna volgt nog het uitwerken en invoeren van verbeterpunten. SGE stelde zich begin 2018 de vraag: kan het ook anders en vooral sneller en goedkoper?


Ruim 700 patiënten van SGE en de collega zorggroepen DOH en PoZoB (samenwerkingsverband DSP) hebben in 2018 een groepstraining gevolgd via DSP Training. Deze trainingen zijn onderdeel van de zorgprogramma’s voor patiënten met aandoeningen als diabetes, een (verhoogd risico op een) hartziekte, COPD, astma of voor patiënten met psychische klachten.


Na de groepstrainingen Mentaal Fit en Mindfulness ontvangen de deelnemers automatisch binnen een week na afloop van de training een evaluatieformulier van één A4tje met zeven gesloten vragen om een toelichting te geven. Na een week volgt een reminder. De betreffende trainer krijgt na circa een maand de feedback van de deelnemers op zijn of haar training en kan zo nodig bijstellen. En het is leuk om te lezen als deelnemers enthousiast zijn over de training. Deze snelle feedback wordt erg gewaardeerd.

 

DSP-Training maakt een overzicht per half jaar van alle verzamelde data per type training. De input van de deelnemers wordt samen met de input van de trainers besproken en gelijk omgezet in verbeteracties.

 

GEZOND

1) Alle dokters op eenzelfde infrastructuur

In 2018 hebben SGE en zorggroep DOH een verkenning gedaan naar een gezamenlijk huisartsinformatiesysteem. Vertegenwoordigende huisartsen hebben meerdere sessies gehad met aanvankelijk vijf leveranciers en vervolgens verdiepende sessies met twee. Een stevig pakket van eisen is neergelegd. Dit heeft geleid tot een keuze voor Medicom met daarbij het patiëntportaal MijnGezondheid.net dat net als Medicom door PharmaPartners wordt geleverd. Een belangrijk besluit waarbij regionaal twee grote huisartsenorganisaties vanuit hetzelfde systeem ook meer samen kunnen werken o.a. aan digitalisering van zorg.

Goede en tijdige informatie is onmisbaar bij goede bedrijfsvoering. Binnen SGE is een veelheid van registratieprogramma’s in gebruik. Om alle gegevens die worden vastgelegd om te zetten in bruikbare stuurinformatie zijn standaardrapportages ontwikkeld binnen een rapportageprogramma.

 

Om te zorgen dat de gegevens uit de diverse programma’s op een goede manier omgezet worden in stuurinformatie en omgekeerd om te zorgen dat de stuurinformatie ook als zodanig bruikbaar is, is eind 2018 een Business Intelligence Competency Center samengesteld met zowel samenstellers als gebruikers van gegevens en stuurinformatie. Door middel van dit “team” wordt een goede informatievoorziening gewaarborgd op basis waarvan gemonitord en gestuurd kan worden.

VERNIEUWING

1) De zorg digitaliseert

SGE lanceerde in 2017 een nieuw zorgconcept; het SGE Medipunt. Een uitgiftepunt voor medicatie waar tijd en ruimte is voor uitleg aan de patiënt. In het Medipunt worden geen genees­middelen meer verwerkt, dit gebeurt in een andere SGE apotheek. Hierdoor houden apothekersassistentes tijd over die zij met veel betrokkenheid besteden aan de bezoekers van het Medipunt. Drie van de acht apotheken van SGE zijn inmiddels omge­bouwd tot een Medipunt, waar iedereen welkom is voor extra aandacht, uitleg en advies over medicijnen en gezondheid.

 

De apothekers van SGE hebben bij de ontwikkeling van het Medipunt goed geluisterd naar de hedendaagse behoeften van de maatschappij die steeds digitaler, meer zelfvoorzienend en veeleisender wordt. Om hierop in te spelen is bijvoorbeeld de service rondom de uitgifte van medicatie vernieuwd.

Zo is het mogelijk om geneesmiddelen op te halen bij het SGE Medipunt of te laten bezorgen in Eindhoven, op een tijdstip naar keuze. Zelfs in de avond of op het werk. Ook is het aantal afhaalautomaten vergroot, hier kunnen medicijnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden afgehaald.

 

Voor 2018 zijn we ook nog met innovatieve ontwikkelingen bezig om de medicatiebegeleiding bij nieuwe geneesmiddelen te verbeteren en dit ook voor iedereen begrijpelijk te laten zijn. Dit zal een grote meerwaarde bieden voor bijvoorbeeld de doelgroep laaggeletterden. 

Het vak van apotheker is op een kruispunt beland. Apothekers zijn geneesmiddelexperts en kunnen hierin meer voor patiënten betekenen, ook om gebruik aan te laten sluiten bij wat de individuele patiënt nodig heeft.

 

SGE werkt aan een verandering om in de centra meer ruimte te geven aan het zorgproces, door het logistieke proces uit de apotheken te halen. Het jaar 2018 was in deze transitie een cruciaal en bewogen jaar.

 

De verandering houdt in dat het logistieke proces uit de apotheken van de gezondheidscentra is gehaald en naar een centrale voorraad apotheek is gebracht. Patiënten hebben de keuze hun medicatie af te halen bij een apotheek (met voorraad van top 200 geneesmiddelen), een Medipunt (afhaalpunt zonder voorraad), een 24/7 automaat of kunnen kiezen voor bezorging op een zelf gekozen adres.

 

Met deze innovatie vervult SGE een voortrekkersrol in farmaceutisch Nederland. Partijen waaronder de Patiëntenfederatie, het ministerie van VWS, de KNMP, LHV, InEEN en verzekeraars kwamen op werkbezoek om onze visie en verandering van het apotheekbedrijf te zien.

 

De vele veranderingen vroegen afgelopen jaar veel van de organisatie; het ziekteverzuim en ook het aantal klachten van patiënten stegen. Dankzij de inzet van alle medewerkers van de apotheken en de huisartsenteams om verbeteringen in de werkprocessen door te voeren, werden gelukkig in de loop van 2018 verbeteringen ingezet.

Technologie helpt om gezonder te blijven. Stappentellers houden bij of voldoende wordt gewandeld. Medicijndispensers geven aan wanneer het tijd is voor een pil. Pleisters meten de bloeddruk of suikerspiegel. En zorgverleners kunnen in bepaalde situaties kijken op afstand of alles goed gaat.

 

SGE heeft in 2018 ervaring opgedaan met elektronische hulpmiddelen die signalering voor een hulpvraag automatiseren.

 

In het project SmartBEAT is gewerkt met een systeem door een tiental patiënten en drie koppels van een praktijkondersteuner en een huisarts. Het systeem kan worden gebruikt door patiënten met hartfalen om dagelijks hun gezondheidssituatie te monitoren. Het project wees uit dat patiënten boven verwachting snel met de meetinstrumenten thuis kunnen werken, en dagelijks meten niet als een belasting ervaren.

 

Een tweede project is in 2018 uitgevoerd met 12 patiënten en vier koppels van een praktijkondersteuner en een huisarts. Patiënten met diabetes of een hartaandoening gingen met de hulp van een slim horloge van Philips verbonden met een App op een mobiele telefoon. Patiënten werden gestimuleerd om meer te gaan bewegen, en de praktijkondersteuner kon op afstand meekijken en de patiënt coachen.

Medezeggenschap en toezicht

SGE in cijfers

Social Media

Nawoord en vooruitblik 2019

Wat brengt 2019 voor SGE? De focus ligt op het voorbereiden van onze organisatie op uitdagingen die snel op ons afkomen als eerstelijns zorgorganisatie.

 

Zo krijgt SGE per 2020 te maken met veranderingen in de financiering, waarbij de huidige betaaltitels voor multidisciplinaire zorg en ketenzorg worden ondergebracht in de nieuwe “Organisatie en Infrastructuur” financiering. Om als SGE ook in de toekomst KWALITEIT van zorg te bieden en GEZOND te blijven, vraagt deze verandering een ambitieus en goed plan.

 

Cruciaal voor SGE is verder het tekort aan menskracht, m.n. huisartsen, verpleegkundigen en ook tandartsen. Focus in 2019 is enerzijds aantrekkelijk te blijven als werkgever en anderzijds ook via de weg van VERNIEUWING oplossingen voor het tekort te vinden. Bij nieuwe oplossingen denken we aan het anders inrichten van de triage, taakherschikking en toepassen van digitale vormen van zorg en dienstverlening.

 

De KRACHT van onze mensen zien we terug in de dagelijkse zorg aan Eindhovenaren, in het zoeken naar vernieuwing en in het met elkaar vorm geven aan multidisciplinaire oplossingen voor vaak complexe gezondheidsproblematiek. We zien het terug bij de huisartsenteams en het tandartsenteam, ondanks de genoemde arbeidstekorten, wordt niet aflatend gewerkt aan goede zorg en nieuwe wegen. We zien het ook bij de apotheekorganisatie, die met de nieuwe werkwijze klaar is voor de toekomst en in 2019 vooral investeert in “de basis op orde” en in het verder uitbouwen van de zorgfunctie binnen de centra. We zien het bij de fysiotherapeuten, die door een nieuwe werkwijze vraag en aanbod per SGE centrum beter op elkaar afstemmen. Ook werken ze aan het verbeteren en vernieuwen van hun behandeling, zoals blended care waar patiënten thuis met digitale ondersteuning werken aan herstel. En ook de psychologen werken samen met huisartsen en praktijkondersteuners GGZ aan juiste zorg op juiste plek ook door inzet van eHealth en groepstrainingen. Een urgent thema gezien de huidige wachtlijsten voor GGZ.

 

Net als in de afgelopen jaren staan de mensen van SGE, SAMEN met alle samenwerkingspartners, ook in 2019 weer klaar voor zorg aan Eindhovenaren, dichtbij en vertrouwd.

ONZE DEUR STAAT OPEN

ONZE DEUR STAAT OPEN

www.sge.nl
Meer informatie over SGE en haar gezondheidscentra?
Kijk op www.sge.nl of neem contact op via:
T 040-711 60 00
E info@sge.nl