Samen

Samen op koers

DOH en SGE werken al een aantal jaren actief samen. Gezamenlijk leveren we zorg aan ruim 200.000 patiënten in de regio Eindhoven. We zijn gehuisvest in hetzelfde pand en vinden dat samenwerken onderling en met andere disciplines grote meerwaarde heeft; voor de zorg, maar ook voor het welbevinden van de zorg professional.

De gezondheidsverschillen en -problemen van de inwoners van Zuidoost Brabant vragen om een gezamenlijke regionale aanpak.

Zorgorganisaties hebben een maatschappelijke opdracht om toekomstbestendige en kwalitatief goede zorg te leveren, die toegankelijk is voor alle inwoners. De zorg komt echter steeds meer onder druk te staan. Professionals willen prettig werken zonder onnodige werkdruk, personele tekorten en administratieve druk. De werkelijkheid is anders en vraagt om ondersteuning op tal van aspecten.

In 2020 hebben DOH en SGE daarom een samenwerkingsproces doorlopen en onze ambities in een samenwerkingsdocument vastgelegd. Onder de naam “Samen op Koers” werken we aan een verdere samenwerking.

Een goed voorbeeld van gezamenlijk optrekken van SGE en DOH is de OPEN coalitie. OPEN werkt samen met regionale coalities om huisartsen te helpen bij het realiseren van de online inzage van medische gegevens door hun patiënten. Vanaf 1 juli 2020 is het bieden van gratis online dossierinzage aan de patiënt een verplichting. SGE en DOH bieden daarvoor het patiënten portaal MijnGezondheid.net aan met de daarbij behorende MedGemak App. Het percentage patiënten dat de afgelopen periode gebruik maakte van de online dossierinzage was 24% van de populatie. Hiermee is de SGE/DOH coalitie absolute koploper in Nederland.

Bouwen aan gezamenlijke, transmurale zorg

Het Catharinaziekenhuis en SGE (ook namens DOH en PoZoB) zetten stappen in het aansluiten van hun zorg voor patiënten. Bestuurlijk als ook inhoudelijk werd er in 2020 een flinke impuls gegeven aan de samenwerking. Onder andere door het samen werven van een tweetal projectleiders, die aan de slag gaan met het verder ontwikkelen van de transmurale samenwerking* voor enkele patiëntengroepen.

Als voorbereiding hierop is in 2020 opdracht gegeven voor een nadere informatie analyse rondom de onderwerpen diabetes mellitus type 2 en astma/COPD.

Samenwerking op deze onderwerpen is zeker niet nieuw. Sinds 2019 zijn er overleggen tussen de zorggroepen (DOH, SGE, PoZoB) en de regionale ziekenhuizen (Sint Anna ziekenhuis, Catharina ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum), die vorig jaar zijn uitgemond in samenwerkingsafspraken rond de zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Daarnaast is er voor Diabetes mellitus type 2, als ook voor COPD, in de afgelopen periode een regionaal transmuraal formularium gemaakt. Een formularium gaat over uniforme afspraken over medicatie in de regio.

Dit geeft een goede basis om met medisch specialisten, huisartsen en patiëntvertegenwoordiging de juiste zorg op de juiste plek in de regio te verbeteren. Hierbij is er aandacht voor het versterken van het functioneren en de eigen regie van de patiënt.

* Transmurale zorg wordt ook wel ketenzorg genoemd. Het is zorg die wordt aangeboden door meerdere zorgverleners.