Medezeggenschap en toezicht

Ondernemingsraad

De OR van SGE kiest voor participatief samenwerkingsmodel met de Raad van Bestuur. Dit vraagt van de Raad van Bestuur dat de OR vroegtijdig en breed wordt geïnformeerd. Het vraagt van de OR om focus aan te brengen en faciliterend te zijn aan het proces om de kennis en expertise van medewerkers maximaal in te zetten bij het ontwikkelen van plannen. De OR vormt zich vervolgens een mening op basis van de informatie van de Raad van Bestuur, de omgeving van SGE en uiteraard de achterban. De OR maakt zelf de keuze welke onderwerpen hij uitgebreid gaat aanpakken; dit zijn met name de voor het personeel belangrijke items evenals de items die van belang zijn voor de toekomst van de organisatie.

Het jaar 2020 was voor de organisatie een bijzonder jaar als gevolg van Covid-19. Over dit onderwerp, de impact, gevolgen en noodzakelijke maatregelen heeft de OR veelvuldig overlegd met de Raad van Bestuur. In 2020 zijn een behoorlijk aantal vraagstukken behandeld en daar waar noodzakelijk voorzien van advies dan wel een instemming richting de Raad van Bestuur.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Organisatie apotheken
 • Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)
 • Lokaal Overleg Huisartsen (LOH)
 • Cao-onderhandelingen
 • Samenwerking DOH – SGE
 • Arbeidsmarktproblematiek
 • Gesprekkencyclus
 • Toekomst van het bedrijfsonderdeel SGE Werkt BV
 • Afstoten van de bedrijfstak Psychologen
 • Veilig werken, open en sluiten van SGE locaties
 • Wijziging attentieregeling
 • Beleid stage en opleidingsplaatsen
 • Coronabonus voor de medewerkers van SGE

De organisatie van de apotheken vroeg in 2020 de meeste aandacht van de OR. De eerder gekozen nieuwe opzet van de apotheken raakte alle haarvaten van dit bedrijfsonderdeel. Vervolgens heeft de OR eind 2020 OR adviesaanvraag in behandeling genomen over het oprichten van SGE Apotheken BV. Een traject dat veel tijd en aandacht gevraagd heeft van de OR. Ten aanzien van dit dossier heeft de OR gebruik gemaakt van externe juridische expertise.

De OR bestond in 2020 uit 7 leden, eind 2020 is één van de leden gestopt met de werkzaamheden voor de OR. Deze zetel is ingevuld middels een kandidaat die zich voor deze functie heeft aangemeld nadat de reserve kandidaat, voortkomend uit de algemene verkiezingen in 2018, zich had teruggetrokken.

De OR heeft in 2020 geen training georganiseerd. Als gevolg van Covid-19 heeft de OR in 2020 grotendeels digitaal vergaderd.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een adviesorgaan van SGE en is samengesteld uit cliënten van SGE.

De raad heeft in 2020 4 x vergaderd in plaats van 6 x (door corona) met een afvaardiging van de Raad van Bestuur. 2 van deze vergaderingen gingen via Zoom. Naast wederzijdse uitwisseling van informatie zijn er een aantal onderwerpen besproken zoals:

 • Inbreng van de klankbordgroepen van de diverse vestigingen.
 • Financiën en bedrijfsvoering.
 • Meerjarenstrategie.
 • Participatie in andere besturen
 • Arbeidsmarktontwikkelingen
 • Patiënten participatie.
 • Patiënttevredenheidsonderzoeken.
 • Ontwikkeling van samenwerking met andere huisartsenorganisaties.
 • Corona update.
 • Opstellen en akkoord verklaren van samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en SGE.
 • Vervolgzorg ouderen.
 • Project Open: inzage van patiënten in hun medisch dossier.
 • Project persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
 • Dienstverlening apotheken binnen SGE

Er is echter een ommekeer in de manier van advies geven opgetreden in 2020. Oorzaak: het opheffen van de klankbordgroepen per gezondheidscentrum. Hierdoor is de inspraak van de achterban weggevallen. Deze wijziging heeft tot gevolg, dat de informatie van SGE aan de cliëntenraad bepalend zal worden. Dit zal in 2021 mogelijk leiden tot het instellen van een cliëntenpanel.

Er zijn ook vacatures in de cliëntenraad ontstaan doordat enkele leden inclusief de voorzitter zijn afgetreden. Er is een wervingsprogramma opgestart om nieuwe leden te werven in 2021.

Noodzakelijk is ook dat de cliëntenraadleden in 2021 getraind worden en dat het huishoudelijk reglement aangepast dient te worden door de verandering van de achterban van de cliëntenraad.

De cliëntenraad hoopt weer op een goede samenwerking met SGE en hoopt de kwaliteit hiervan in het komende jaar nog verder te intensiveren.

Cees Kok
(interim) voorzitter


Raad van Toezicht

Voor iedereen, zeker de medewerkers in de zorg en dus ook de medewerkers van SGE, is 2020 een bewogen jaar. In de eerste plaats door een wereldwijde pandemie die eenieder raakt, elke burger en elke patiënt. Wat ontzettend knap hoe SGE zich door de pandemie heeft geslagen en nog steeds doet. In eerste instantie in een crisis modus, later in een “nieuw normaal”. De eerstelijns zorg in de regio Eindhoven is steeds geleverd, de patiëntenzorg heeft er niet onder geleden en de medewerkers zijn overeind gebleven ondanks dat een enorme inspanning van hen wordt gevraagd. De RvB, zorgprofessionals en alle andere medewerkers van SGE hebben dit samen voor elkaar gekregen, saamhorig en koersvast. De RvT heeft dit met bewondering en trots waar mogen nemen. En ondertussen waren er nog vele andere ontwikkelingen waarop geanticipeerd is koersvast. Te denken valt onder andere aan het binden en boeien van medewerkers om op voldoende sterkte te blijven en dus de krapte op de arbeidsmarkt te trotseren. Steeds krappere budgetten en een groei in zorgvraag die dit bemoeilijken. Een intensivering van automatisering en innovatie waarin mogelijke oplossingen schuilgaan. En dit alles in nauwe samenwerking met andere partijen in de regio. De RvT ondersteunt de intensivering van de samenwerking in de regio, alleen kun je veel maar samen bereik je meer. SGE is al ver op koers met DOH, daarin nemen we dit waar. SGE is in 2020 dus onder moeilijke omstandigheden kwalitatief goede zorg blijven leveren en heeft mooie nieuwe zaken ontplooid. Er ligt ook nog een ambitieuze en uitdagende opdracht voor ons. De RvT wenst RvB en medewerkers om dit te realiseren alle kracht en wijsheid toe, in goede gezondheid.

Namens RvT,
Jeroen van Duren
Voorzitter RvT