Corona

Samenwerken tijdens de coronacrisis: binnen SGE, in de stad en in de regio

Vanaf dag 1 was het voor SGE duidelijk dat voor het adequaat omgaan met alle gevolgen van het corona virus een gemengd actie team nodig was. In zo’n gemengd team komt alle benodigde kennis en deskundigheid bij elkaar.

De impact van corona op de teams in onze gezondheidscentra was groot. Huisartsen en assistentes hebben als poortwachter het eerste contact met patiënten bij klachten. Om de veiligheid voor de zorgverleners als ook voor de patiënten te bewaken, werden maatregelen genomen om fysiek contact te beperken en toch de zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Bijvoorbeeld door consulten via (beeld)bellen en het vaker laten bezorgen van medicatie door inzet van rij instructeurs.

Huisartsen van verschillende gezondheidscentra gingen samenwerken om patiënten met corona gerelateerde klachten op één locatie te zien, om zo het risico op besmetting en het gebruik van beschermende middelen te beperken.

Iedereen in het centrum zette de schouders eronder. Fysiotherapeuten hielpen als deurwacht tijdens de corona spreekuren of met het bezorgen van geneesmiddelen. Praktijkondersteuners zorgden voor extra contact met kwetsbare patiënten om zorg en gezondheid zo optimaal te borgen. En collega’s namen waar voor elkaar in geval van een quarantaine of ziekte. Assistentes konden bijvoorbeeld mee bellen met een ander gezondheidscentrum door goede ICT ondersteuning.

Het intensiever samenwerken komt ook terug in de regio met de verbinding met de andere huisartsorganisaties, ziekenhuizen en thuiszorg. Door overleg tussen longarts, huisarts en thuiszorg werd gekeken welke patiënten eerder naar huis konden.

En tot slot zijn er versneld Regionale Aanmeld Centra (RAC) gekomen waarin de huisartsenzorg, de transferverpleegkundigen van de ziekenhuizen en de sector Verpleging & Verzorging samenwerken. Het RAC inventariseert welke plaatsen ouderenzorgaanbieders vrij hebben. En welke patiënten vanuit het ziekenhuis doorgeplaatst kunnen worden naar een zorginstelling. Om vervolgens de juiste match te maken tussen patiënt en de opnamemogelijkheden. Zo wordt er zoveel mogelijk ruimte voor corona patiënten gecreëerd.

 

Anders werken en vernieuwen tijdens corona

In korte tijd moesten andere werkwijzen binnen centra gestart worden. De fysiotherapeuten hebben een Covid-revalidatieprogramma ontwikkeld voor patiënten die klachten houden na een infectie. De apotheek heeft haar dienstverlening aangepast, waarbij medicatie veelal werd verstrekt via nieuwe afhaalautomaten of aan huis bezorgd. Uitleg over medicatie werd grotendeels telefonisch of via beeldbellen gegeven.

‘De flexibiliteit tussen beeldbellen en face-to-face moeten we behouden’

SGE Stratum

In juni zijn de ervaringen onder medewerkers opgehaald van het anders werken in de praktijk tijdens de coronacrisis. Wat willen ze van deze ervaringen behouden? Medewerkers konden hun feedback geven op posters in de personeelsruimte van het centrum, in een vragenlijst, een aantal polls op het Intranet als ook in enkele interviews.

Uit al deze informatie komt vaak naar voren dat door de andere manier van werken, meer via (beeld)bellen of via een eConsult, er meer ruimte wordt ervaren in de dagelijkse praktijk. Een complexe zorgvraag of –situatie kan makkelijker tussendoor besproken worden met een collega. De consultduur is van 10 naar 15 minuten gegaan tijdens de corona crisis. Als een patiënt toch gezien moet worden, is er meer tijd voor de patiënt beschikbaar. De langere consultduur wordt met name door de huisartsen als positief ervaren. Het kost wel inzet om deze nieuwe vormen van zorg voor kleinere klachten te behouden en het spreekuur niet weer als vanouds vol te laten stromen.

Naast anders werken is binnen de zorgprogramma’s geïnvesteerd om patiënten bewuster zelf aan de slag te laten gaan met online zorgmodules of groepstraining, bijvoorbeeld bij psychische problemen.

Ook het zelf thuis meten van bloeddruk, gewicht en soms ook zuurstofwaarden in het bloed geeft iemand meer eigen regie in de behandeling van aandoeningen. Ook stimuleren we het aan de slag gaan met leefstijl door patiënten met een hoog risico op hart- of vaatziekten (CVRM).

Om zorgverleners beter te faciliteren om te kunnen beeldbellen of digitaal zorg te verlenen, is in 2020 een pilot gestart met beeldbellen. Ook worden de werkplekken voorzien van webcams en headsets. Per oktober werd het bijvoorbeeld mogelijk om de beeldbelapplicatie VIPLive en het patiënten portaal IkbenVIP, om thuismetingen te registreren, te gebruiken binnen de huisartsenteams.*

* Op pagina 8 bij ‘Overstap naar nieuw informatiesysteem voor chronische zorg’ leest u meer over VIPLive.
IkbenVip is een app en webportaal waarmee patiënten digitaal hun gezondheid kunnen monitoren. Zij kunnen met de app o.a. gemakkelijk én veilig berichten en foto’s uitwisselen met zorgverleners.